Česká legislativa

ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení již od roku 2005. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. 

Zajišťuje řešení i pro výrobce a dovozce baterií v rámci spolupráce s KS ECOBAT v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. S ohledem na ZVUŽ byla dne 9. 7. 2021, podepsána „Smlouva o spolupráci při zajištění plnění povinností výrobců elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory“, mezi kolektivními systémy ASEKOL a.s. a  ECOBAT s.r.o.. 

Na základě této smlouvy mohou výrobci vykazovat množství baterií uvedených na trh v ČR do jednoho informačního systému spolu s EEZ a tato spolupráce je rozšířena na všechny skupiny zabudovaných, přiložených ale i samostatných baterií. 

Evidenční číslo kolektivního systému ASEKOL a.s.je KH005/05-ECZ. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19943, sp. zn. C 109190/SL9/MSPH, NZ 347/2005, B 19943. 

Kolektivní systém ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému a je založen na principu rovného přístupu ke všem účastníkům systému. Smlouvy s výrobci jsou stejné pro akcionáře i pro výrobce. Vytvořili jsme nejhustší síť pro sběr elektrozařízení s více než 12 300 sběrných míst v ČR. 

ASEKOL zatím jako jediný v ČR prokazatelně plní kvóty EU pro sběr elektroodpadu. 

Společnost je založena jako nezisková, tzn., že mezi akcionáře nebude rozdělován případný zisk. 

Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systém zodpovídá nejen výrobcům elektrozařízení, se kterými uzavřel smlouvu a za které plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, ale i Ministerstvu životního prostředí, kterému o své činnosti předkládá každoročně roční zprávu, a to vždy nejpozději do 31.3. 

ASEKOL je první v České republice, který splnil veškeré přísné podmínky a požadavky, dané novou legislativou a získal oprávnění k provozování kolektivní systému pro zpětný odběr elektrozařízení. 
Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2022 

Na odkazech níže naleznete plné znění celého zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností a několik dalších klíčových nařízení, vyhlášek a dokumentů, které se k elektroodpadu úzce váží: 


Zákon  
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) – úplné znění 
541/2020 Sb. Zákon o odpadech
542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 
Nařízení 
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 
Vyhláška 
8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
16/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností