Česká legislativa

Kolektivní systém ASEKOL se řídí platnou legislativou pro nakládání s vysloužilými elektrozařízeními. V této sekci naleznete výčet platné české legislativy ustanovující podmínky pro nakládání s odpadem a pro systém zpětného odběru. Hlavním legislativním dokumentem pro odpadové hospodářství je zákon o odpadech, který stanovuje v souladu s právem Evropské unie pravidla pro:

  • předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje
  • nakládání (zacházení) s odpady
  • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství
  • působnost orgánů veřejné správy

Na odkazech níže naleznete plné znění celého zákona o odpadech a několik dalších klíčových vyhlášek, které se k odpadovému hospodářství úzce váží: