Zpracování osobních údajů


Společnost ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 27373231 (dále jen „správce“), Vás tímto informuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018 (dále také jako „GDPR“), že bude zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími účely:

1. Plnění smlouvy

Správce bude z důvodu zajištění plnění smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, název a sídlo společnosti, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení.  Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svých zpracovatelů,1 kteří budou předávat osobní údaje správci, jenž je bude ukládat do svého informačního systému. V případě některých činností jako např. fakturace, vymáhání pohledávek či správa informačního systému spolupracuje správce s třetími stranami,2 kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Osobní údaje jinak budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení za účelem archivace. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům správce a zpracovatelům. Správce si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné smlouvu uzavřít.   

2. Marketingové účely

Na základě uděleného souhlasu bude správce zpracovávat osobní údaje prostřednictvím svého zpracovatele3 zajišťujícího pro správce marketing4 a rozesílání obchodních sdělení. Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a e-mail.  
Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které Vám již poskytl. V těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovým účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě po dobu maximálně trvání smlouvy ode dne udělení souhlasu se zpracováním, s výjimkou zasílání obchodních sdělení, kdy údaje lze zpracovávat do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: [email protected].

Poučení

Správce Vás tímto informuje, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem/GDPR, především jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Správce Vás dále informuje, že máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: [email protected].

1, 2, 3 Aktuální seznam třetích stran, tj. zpracovatelů, je k dispozici v sídle správce a na internetových stránkách www.asekol.cz, příp. může být subjektu údajů zaslán na žádost. Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně zabezpečit a chránit.
4 Tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zjišťování zákaznické spokojenosti.

Zásady zpracování osobních údajů mobilní aplikace Svoz elektra („zásady“)

Společnost ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 27373231
(„správce“ nebo „ASEKOL“), Vás tímto jako uživatele informuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím
k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), že v souvislosti s užíváním softvérové aplikace Svoz elektra (dále jen
Aplikace“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje, v souladu se zásadami uvedenými níže.

Využíváním Aplikace potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami a souhlasíte se shromažďováním a
zpracováním Vašich osobních údajů dle těchto zásad.

Vaše údaje budou využívány za účelem umožnění využití Aplikace k zajištění mobilního zpětného odběru
odpadních elektrozařízení ze strany ASEKOL a nebudou využívány jinak, než je popsáno v těchto zásadách,
ani nebudou zpřístupněny nebo předány jiným subjektům, vyjma subjektů zde uvedených.
Právním titulem zpracování je nutnost plnění závazku mobilního zpětného odběru odpadních
elektrozařízení mezi uživatelem a správcem (smlouva), ochrana oprávněných zájmů správce a v neposlední
řadě také souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů v případech, kdy byl udělen. Aplikace je určena
k objednávání odvozu odpadních elektrozařízení u konečných uživatelů ve vybraných obcích a svozových
termínech. Termíny svozu v konkrétní obci budou konečným uživatelům předem oznámeny
prostřednictvím obce i přímo v aplikaci.

Využívání Aplikace ke stanovenému účelu, kterým je objednání mobilního zpětného odběru odpadních
elektrozařízení z konkrétního místa v obci, je podmíněno registrací uživatele a poskytnutí jeho osobních
údajů, jež jsou k těmto účelem nezbytné. Správce bude z důvodu registrace a zajištění plnění účelu Aplikace
zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, adresa. Za
účelem zajištění řádného fungování Aplikace může také v průběhu jejího užívání dojít ke shromažďování
informací jako IP adresa, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace Aplikace, čas a datum
používání Aplikace a další statistiky. Poskytnutí uvedených osobních údajů je nezbytné pro plnění účelu
Aplikace.

Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě sám nebo
prostřednictvím dalších osob, jež se budou podílet na zajišťování sběru odpadních elektrozařízení nebo jež
správci zajišťují administrativní a technickou podporu v souvislosti s aplikací. V případě některých činností
jako např. správa informačního systému může správce spolupracovat s třetími stranami, kterým je nutné
některé údaje zpřístupnit, třetím osobám nicméně mohou být osobní údaje poskytnuty pouze v nezbytně
nutné míře a na základě odpovídajícího právního titulu.

ASEKOL je oprávněn využít anonymizované údaje neumožňující jejich vazbu na konkrétního uživatele pro
statistické a evidenční účely.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy, jinak do doby 3 let od jeho
provedení odvozu odpadních elektrozařízení, případně po dobu 3 let od smazání registrace uživatele v
aplikaci. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům správce a dalších osob, jež
budou zajišťovat sběr odpadních elektrozařízení a jiné související činnosti.

Účelem zpracování je zajištění a poskytnutí služeb Aplikace a objednání a provedení odvozu odpadních
elektrozařízení z konkrétního místa v obci. ASEKOL nezpracovává osobní údaje uživatelů zadané do
Aplikace pro komerční a obchodní účely, ledaže s takovýmto zpracování uživatel udělil výslovný souhlas.

Uživatel má dále právo (i) kdykoliv požadovat informace o tom, jaké údaje správce zpracovává, jež mu
správce poskytne ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu; (ii) odvolat svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů; (iii) domáhat se opravy nesprávných nebo neaktuálních
zpracovávaných údajů; (iv) na přenos osobních údajů uživatele jinému správci; (v) na omezení zpracování
nebo výmazu osobních údajů; a dále (vi) právo vznést proti zpracování námitku prostřednictvím e-mailové
adresy správce uvedené v závěru těchto zásad. Uživatel je v případě pochybností o souladu zpracování
osobních údajů ze strany správce se zákonem také oprávněn se obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým
je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uživatel může svou registraci v aplikaci kdykoliv zrušit. ASEKOL si vyhrazuje právo aplikaci dle vlastního
uvážení kdykoliv pozastavit nebo zrušit. ASEKOL neodpovídá za jakékoli nepřesnosti týkající se mobilního
zpětného odběru, jeho rozsahu a termínů ve srovnání s informacemi poskytovanými ze strany obcí nebo
z jiných zdrojů.

Aplikace používá služby (zejm. analytické nástroje) třetích stran, které mohou shromažďovat informace o
uživateli. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran naleznete zde:

ASEKOL si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto zásady, s účinností 30 dnů ode dne oznámení změny.
Aktuální verzi vždy naleznete na internetových stránkách ASEKOL www.asekol.cz. Pokračováním v
užívání Aplikace po změně zásad vyjadřujete souhlas s touto změnou.

Uživatel je oprávněn se obrátit se žádostí o doplňující informace nebo uplatnění svých práv na správce,
jehož může kontaktovat prostřednictvím e-mailu: [email protected].

Datum zveřejnění zásad: 28.3.2023