Povinnosti posledních prodejců

Posledním prodejcem je dle zákona č. 542/2020Sb. o výrobcích s ukončenou životností (§ 3 odst. 2f.) osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, dodává v rámci svého podnikání konečnému uživateli na území České republiky:

  1. Vybrané výrobky,
  2. Vozidla, elektrozařízení, pneumatiky nebo jiné výrobky, do nichž jsou zabudovány nebo k nimž jsou přiloženy baterie nebo akumulátory, nebo
  3. Vozidla nebo jiné funkční celky, jejichž součástí nebo příslušenstvím jsou pneumatiky.

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele

§ 66 Povinnosti posledních prodejců

(1) Poslední prodejce elektrozařízení zajistí, aby konečný uživatel měl při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. 

(2) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech dále zajistí, aby konečný uživatel měl možnost odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2. 

(3) Poslední prodejce elektrozařízení je povinen písemně informovat konečného uživatele o možnostech zpětného odběru podle odstavců 1 a 2. Jsou-li odpadní elektrozařízení zpětně odebírána v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti, je poslední prodejce povinen označit tato místa viditelně a čitelně informací o možnosti odevzdání odpadních elektrozařízení. 

(4) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u kterého výrobce nezřídil veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení podle odstavce 1 nebo 2, je povinen umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na jejich území místo zpětného odběru nenachází, informuje o místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské části nebo městském obvodě od svého místa prodeje. 

(5) Poslední prodejce je povinen předat bez zbytečného odkladu odpadní elektrozařízení do systému zpětného odběru nebo zpracovateli odpadních elektrozařízení. 

Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2022 

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele 

Poslední prodejce elektrozařízení má především tyto základní povinnosti dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 66:

Zajišťování zpětného odběru elektrozařízení

1) v místě prodeje „kus za kus“

Další důležitou povinnost zavedl zákon o výrobcích s ukončenou životností v § 66 odst. 1, dle kterého má poslední prodejce zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Tato povinnost je zakotvena již ve stávající právní úpravě a platí i pro internetové prodejce elektrozařízení, kteří jsou povinni při dodávce elektrozařízení odebrat elektrozařízení podobného typu a použití, a to zcela bezplatně, včetně odvozu odpadního elektrozařízení. Dle nové právní úpravy se tato povinnost vztahuje i na poslední prodejce elektrozařízení určených k použití mimo domácnosti, kteří tuto povinnost doposud neměli. Sběr těchto elektrozařízení doposud probíhal v režimu odděleného sběru (fakticky v odpadovém režimu), přičemž tento režim nový zákon opouští.

2) V místě prodeje „bez vázání na nákup“

Toto se vztahuje pouze na prodejny s „Prodejní plochou elektra, která je alespoň 400 m2 a více“. Tito prodejci musí umožnit konečným uživatelům po celou provozní dobu bezplatně odevzdat použité elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrům nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží.

3) Informační povinnost

(pokud neplatí bod 1. a 2.)

Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnosti, u něhož není zřízeno veřejné místo zpětného odběru, má dále povinnost umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Tato povinnost primárně vyplývá z § 18 odst. 3 nového zákona, dle kterého je poslední prodejce, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává vybrané výrobky, povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto výrobků po ukončení jejich životnosti. Informace musí být také umístěna viditelně a čitelně v prodejním místě. Tuto povinnost může poslední prodejce splnit odkázáním konečného uživatele na veřejné místo zpětného odběru vedené ve sběrné síti společnosti ASEKOL a.s.

Rozšíření povinnost odděleného uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku a na prodejních dokladech je definováno Zákonem č. 542/2020 Sb. § 73 Oddělené uvádění nákladů:

Pokud jste v pozici distributora, tj. nové elektrozařízení neuvádíte na český trh, protože ho kupujete od výrobce nebo od subjektu, který ho již na trh uvedl, „převezmete“ od něho jím uváděnou výši recyklačního příspěvku.

1) Zjednodušený daňový doklad koncovému uživateli:

Při koncovém prodeji spotřebiteli na prodejnách nebo vzdáleným přístupem musí být výše příspěvku vždy odděleně uvedena na prodejních dokladech. Na daňovém dokladu pro zákazníka by měl poslední prodejce uvést celkovou cenu za dané elektrozařízení včetně recyklačního příspěvku a následně informaci o jeho výši zahrnuté v ceně elektrozařízení.  

2) Cenovky na e-shopu, kamenné prodejně:

Na cenovkách v prodejně a na internetu musí být vždy výše viditelného příspěvku zahrnuta v jeho celkové ceně. Zákazník je pouze informován o výši recyklačního příspěvku, který je zahrnut v konečné ceně.