Povinnosti výrobců baterií

Definice výrobce

Za výrobce nebo dovozce je podle české a EU legislativy považována každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která dováží a uvádí na trh v České republice baterie nebo akumulátory. Nezáleží přitom na množství nebo hmotnosti baterií, ani na tom, zda jsou baterie nebo akumulátory prodávány samostatně či jako součást elektrozařízení či dopravních prostředků.

Výrobci uvádějící na trh v ČR přenosné baterie nebo akumulátory jsou povinni zajistit jejich zpětný odběr již od roku 2002. Prakticky to znamená zajistit sběr a recyklaci těchto baterií po organizační, finanční a informační stránce. Tuto povinnost můžete kromě jiného splnit prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL.

Zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů zahrnuje zejména tyto povinnosti:

 • povinnost posledního prodejce odebírat přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě, kde jsou baterie příslušného výrobce prodávány
 • informovat konečné uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru, o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví, jakož i o významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr
 • podat návrh na zápis do Seznamu výrobců do 60 dnů ode dne prvního uvedení baterií nebo akumulátorů na trh
 • podávat MŽP roční zprávu o plnění povinností
 • zajistit minimální úroveň zpětného odběru ve výši 25% v roce 2012 a 45 % do 26. září 2016
 • zajistit minimální účinnosti procesů materiálového využití od roku 2011
 • před uvedením baterií na trh poskytnout předepsané finanční záruky
 • vytvořit místa zpětného odběru ve všech obcích nad 1.500 obyvatel
 • zajistit na vlastní náklady zpětný odběr baterií od všech prodejců, kteří prodávají baterie příslušného výrobce a kteří o to požádají

Každý výrobce, který uvádí v ČR na trh přenosné baterie nebo akumulátory, je povinen:

 • zajistit jejich řádné označení grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru,
 • opatřit viditelně, čitelně a nesmazatelně údaji o jejich kapacitě,
 • dodržovat zákaz uvádět na trh nebo do oběhu baterie a akumulátory s obsahem rtuti či kadmia převyšujícím stanovený limit (max. 0,0005 % hmotnostních rtuti a 0,002 % hmotnostních kadmia v případě přenosných baterií a akumulátorů);
 • zajistit zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů.

Vzor informačního dopisu pro odběratele od 1.1.2023_Baterie

Dne 9. 7. 2021 byla podepsána, v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností „Smlouva o spolupráci při zajištění plnění povinností výrobců elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory“ mezi kolektivními systémy ASEKOL a.s. a  ECOBAT s.r.o.. Na základě této smlouvy mohou výrobci vykazovat množství baterií uvedených na trh v ČR do jednoho informačního systému spolu s EEZ a tato spolupráce je rozšířena na všechny skupiny zabudovaných, přiložených ale i samostatných baterií.

http://www.ecobat.cz/index.php/2021/07/01/ecobat-podepsal-smlouvu-o-spolupraci-s-kolektivnimi-systemy-zajistujici-zpetny-odber-elektrozarizeni/