Možnosti spolupráce

Obce a města ČR jsou pro kolektivní systém ASEKOL hlavními partnery při zajišťování zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. ASEKOL proto obcím nabízí oboustranně výhodnou možnost spolupráce.

65 % celkové hmotnosti zpětně odebraných elektrozařízení pochází právě z obecních sběrných dvorů a mobilních svozů.

Spolupráci kolektivních systémů s obcemi a městy ČR umožňuje ustanovení § 16 zákona o výrobcích s ukončenou životností. Kolektivní systémy mohou prostřednictvím písemné dohody využít pro zajištění zpětného odběru odpadních  elektrozařízení systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený daným městem nebo obcí. Kolektivní systém je přitom povinen odebírat vyřazená elektrozařízení, která pocházející ze zpětného odběru (při využití systému sběru a třídění komunálních odpadů města/obce), od měst a obcí bezplatně.

Spolupráce kolektivního sytému ASEKOL s obcemi a městy ČR je založena na uzavření smluvního vztahu a je určena jak pro obce se sběrnými dvory, tak i pro obce s mobilním svozem nebezpečných odpadů.

OBJEDNÁVKA SVOZU