Definice elektrozařízení

Definice elektrozařízení

Zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Nevztahuje se na:

a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně k vojenským účelům,

b) zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti příslušného dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,

c) přímo žhavené žárovky.

Uvedení na trh

Podle zákona o odpadech  je uvedením výrobku na trh v České republice první úplatné (prodej, leasing atd.) nebo bezúplatné předání (dar, výpůjčka) výrobku jiné osobě v České republice jeho „výrobcem“ za účelem jeho distribuce nebo použití. Za uvedení na trh se považuje také dovoz výrobku.

Bez ohledu na způsob prodeje včetně prodeje přes internet je výrobcem fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání

  • se sídlem v ČR a pod vlastní značkou vyrábí a uvádí elektrozařízení na trh
  • se sídlem v ČR a prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli
  • se sídlem v ČR a dováží nebo prodává elektrozařízení dovezená z jiného státu
  • má sídlo v zahraničí a prodává elektrozařízení prostřednictvím internetu z jiného státu (tzv. zahraniční výrobce plnící povinnosti přes pověřeného zástupce)

Zákon o odpadech také upravuje právní dopad prodeje elektrozařízení nepocházejících od výrobců (resp. pověřeného zástupce v případě zahraničního výrobce) zapsaných v Seznamu výrobců vedeném u MŽP ČR nebo v kolektivním systému. Kdokoliv takové zařízení prodává, nese sám odpovědnost výrobce, a to v plném rozsahu jeho zákonných povinností.

V zájmu prodejců je ověřit si, zda příslušný výrobce, dovozce nebo pověřený zástupce zahraničního výrobce řádně plní všechny povinnosti související s uvedením elektrozařízení na trh.