Definice elektrozařízení

Definice elektrozařízení

Elektrozařízení je jakékoliv elektrické nebo elektronické zařízení vyhovující definici dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona. Pro účely Smlouvy se za elektrozařízení považují všechna elektrozařízení, která jsou zařazena do jedné ze skupin 1 až 6 dle přílohy č. 1 k zákonu. 

Definice elektrozařízení dle zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností platný od 01.01.2021

§ 3 Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a)vybraným výrobkem elektrozařízení, baterie nebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo,

b) výrobkem s ukončenou životností vybraný výrobek, který se stal odpadem, 

c)elektrozařízením elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, 

d) odpadním elektrozařízením elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně všech jeho komponentů, konstrukčních a spotřebních dílů, 

e) odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností odpadní elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jim podobná odpadní elektrozařízení pocházející od právnických osob a podnikajících fyzických osob; o odpadní elektrozařízení pocházející z domácností jde vždy, bylo-li elektrozařízení předtím, než se stalo výrobkem s ukončenou životností, možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli, 

f)baterií nebo akumulátorem zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, který se skládá z jednoho nebo více primárních článků neschopných opětovného nabití, nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného nabití, 

g) odpadní baterií nebo akumulátorem baterie nebo akumulátor, které se staly odpadem, 

h) pneumatikou pružná součást sestavy kola, která je z přírodního nebo syntetického kaučuku a vyztužujících materiálů bez ráfku, s výjimkou kola k použití na zařízeních tažených či tlačených osobou, která jde pěšky, na jízdním kole nebo na osobním zdravotnickém prostředku či na rehabilitační nebo kompenzační pomůcce, 

i) odpadní pneumatikou pneumatika, která se stala odpadem, 

j) vozidlem silniční motorové vozidlo podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

k) vozidlem s ukončenou životností vozidlo, které se stalo odpadem, 

Odkaz na tento § 3 

Nevztahuje se na 
Výjimky dle zákona 542/2020 Sb.:

§ 2 Působnost zákona

 Tento zákon se nevztahuje na 

a)elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a dalšího vojenského materiálu určeného výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům, 

b) elektrozařízení navržená a nainstalovaná jako součást jiného zařízení, které nespadá do působnosti tohoto zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení a nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely, 

např. Seznam elektrozařízení dle Sdělení MŽP 

c)elektrozařízení určená pro vyslání do vesmíru, 

d)velká stacionární průmyslová soustrojí, 

Specifikace: §3 odstavec 2 bod n) 

Soustava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí, které fungují společně k určitému účelu, jsou trvale instalovány a demontovány odbornými zaměstnanci na určitém místě a jejich použití a údržba jsou vyhrazeny odborným zaměstnancům v prostorách pro průmyslovou výrobu nebo výzkum a vývoj, 

e)velké pevné instalace, s výjimkou zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako součást těchto instalací, 

Specifikace: §3 odstavec 2 bod o) 

Soustava velkých rozměrů složená z několika typů přístrojů a popřípadě dalších zařízení, které jsou montovány, instalovány a demontovány odbornými zaměstnanci, jsou určeny ke stálému použití jako součást budovy nebo konstrukce na předem určeném místě vyhrazeném k tomuto účelu a mohou být nahrazeny pouze zařízením specificky určeným k témuž účelu, 

f)nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití, 

Specifikace: §3 odstavec 2 bod p) 

Stroj s vlastním zdrojem energie, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití, 

g)elektrozařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele, 

např. týká se pouze Výzkumných ústavů 

h)zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, 

např. kardiostimulátory a jiná zařízení která přicházejí do styku s lidskou krví 

i) výbušniny, 

j)baterie nebo akumulátory používané v zařízeních 

1. souvisejících s ochranou bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a v dalším vojenském materiálu, s výjimkou výrobků, které nejsou určeny výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům, nebo 

2. určených pro vyslání do vesmíru a 

k) vozidla ozbrojených sil. 

 

Uvedení na trh 

Podle zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen ZVUŽ) je uvedením na trh první úplatné i bezúplatné dodání nebo propuštění do celního režimu volného oběhu elektrozařízení na Český trh za účelem podnikání k distribuci, spotřebě nebo použití dle §3 odstavce 2 bodu b – d.  

§ 3 Uvedení na trh

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 

b) uvedením na trh první úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného výrobku na území České republiky v rámci podnikání jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiného členského státu, k distribuci, spotřebě nebo použití nebo dovoz výrobku za účelem podnikání; za uvedení na trh se nepovažuje předání podle odstavce 1 písm. o), 

c) uvedením do oběhu každé úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného výrobku na území České republiky k distribuci, spotřebě nebo použití po jeho uvedení na trh, 

d) dovozem propuštění vybraného výrobku ze země mimo Evropskou unii na území České republiky do celního režimu volného oběhu,

 

Výrobce – kdo je dle zákona ZVUŽ výrobcem povinným plnit

§ 3 Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

m) výrobcem elektrozařízení 

1. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3)  pod jménem, ochrannou známkou nebo jiným označením s ním nezaměnitelně spojeným (dále jen „vlastní značka“) vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení nebo si elektrozařízení nechává vyrobit či navrhnout a uvádí je pod vlastní značkou na trh, 

2. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3)  pod vlastní značkou uvádí do oběhu elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na nich vlastní značka osoby podle bodu 1; uvedení elektrozařízení výrobcem do oběhu podle tohoto ustanovení se považuje pro účely tohoto zákona za jeho uvedení na trh, 

3. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3)  uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh, nebo 

4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trh jejich dodáním prostřednictvím prostředků komunikace na dálku3)  přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen. 

 

Výrobce – povinnosti a odpovědnost

§ 27 Evidence

(1) Výrobce je povinen vést evidenci 

a) množství vybraných výrobků, které uvedl na trh, a to v hmotnostních jednotkách a kusech, 

b) osob, které pro výrobce zajišťují zpětný odběr, přepravu, zpracování či jiné nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností v obdobném rozsahu údajů, jaký je stanoven v § 26 písm. a) až c); u osob, které pro výrobce zajišťují zpracování, se vede také identifikační číslo a adresa zařízení ke zpracování výrobků s ukončenou životností, a 

c) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností od místa zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění. 

(2) Plní-li výrobce své povinnosti pro všechny vybrané výrobky, které uvádí na trh, v kolektivním systému, vede pouze evidenci podle odstavce 1 písm. a). 

(3) Zajišťuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b) zpětný odběr, přepravu, zpracování či jiné nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností pro výrobce a současně pro jiného výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, je povinna vykázat údaje týkající se výrobku s ukončenou životností pouze jednou tak, aby nedocházelo ke zdvojování údajů. 

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidencí podle odstavce 1. 

 

Distributor – povinnosti a odpovědnost

§ 10 Odpovědnost distributora

Nepochází-li vybraný výrobek od výrobce, který je zapsán v Seznamu výrobců, nebo namísto kterého je v Seznamu výrobců zapsán pověřený zástupce, má práva a povinnosti výrobce stanovené tímto zákonem distributor tohoto výrobku. 

Zákon o odpadech také upravuje právní dopad prodeje elektrozařízení nepocházejících od výrobců (resp. pověřeného zástupce v případě zahraničního výrobce) zapsaných v Seznamu výrobců vedeném u MŽP ČR nebo v kolektivním systému.  

V zájmu distributorů je ověřit si, zda příslušný výrobce, dovozce nebo pověřený zástupce zahraničního výrobce řádně plní všechny povinnosti související s uvedením elektrozařízení na trh.