Povinnosti výrobců

Výrobce má povinnost zapsat se do Seznamu výrobců elektrozařízení, který vede MŽP ČR.

V návaznosti na OPENSCOPE věnujte zvýšenou pozornost aktualizovanému dokumentu – příloha 2, str. 11,12. Celý dokument naleznete zde.

Současně musí plnit následující povinnosti:

při uvedení elektrozařízení na trh:

  • zajistit, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila jeho demontáž, a opětovné použití
  • dodržet právní  předpisy upravující technické požadavky na výrobky a požadavky na ekodesign výrobků a právní předpisy na ochranu veřejného zdraví
  • informovat distributory, konečné uživatele, spotřebitele, prodejce a zpracovatele
  • zajistit označování elektrozařízení uváděných na trh

při zajištění zpětného odběru:

  • zajistit a financovat zpětný odběr použitých elektrozařízení z domácností
  • zajistit a částečně i financovat oddělený sběr elektroodpadu od firem a podnikatelů
  • splnit limity materiálového využití elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí
  • zpracovat roční zprávu o plnění povinností a zaslat ji na MŽP ČR do 31.3. každého roku

Všechny povinnosti spojené se zpětným odběrem zajistí pro výrobce kolektivní systém ASEKOL v rámci kolektivního plnění.

Vzor smluvní dokumentace a sazebník recyklačních příspěvků ASEKOL a.s.