Způsob označení

Všechny výrobky elektrozařízení uvedené výrobcem na trh po 13. 8. 2005 budou označeny pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu podle § 37k zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a podle § 62 zákona, vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb., a dle specifikace uvedené níže  

Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení

a) Označení výrobků uvedených na trh po 13. 8. 2005 bude výrobcem provedeno dle § 8 odst. 3, písmeno a) vyhlášky č. 352/2005 Sb., a to vyznačením data uvedení na trh. Onačení bude uvedeno přímo na zařízení formou samostatného štítku a/nebo na výrobním štítku tohoto zařízení tak, aby označení bylo trvalé, viditelné a nesmazatelné. Příklad označení: 


b) Označení výrobků uvedených na trh po 13. 8. 2005 bude výrobcem provedeno dle § 8 odst. 3 písmeno b) vyhlášky č. 352/2005 Sb., a to uvedením symbolu 08/2005 ve spojení se symbolem zpětného odběru a odděleného sběru podle přílohy č. 6, vzoru č. 2 vyhlášky. Označení může být provedeno formou jednoho společného nebo dvou samostatných štítků. Provedení tohoto označení bude trvalé, viditelné a nesmazatelné. Symbol zpětného odběru a odděleného sběru bude proveden dle ČSN EN 61429/A11. Příklad označení: 

c) Označení výrobků uvedených na trh po 13. 8. 2005 bude výrobcem provedeno dle § 8 článku 3 odstavce c) vyhlášky č. 352/2005 Sb., kdy bude použit grafický symbol dle přílohy č. 6, vzoru č. 1, který bude uveden přímo na zařízení formou samostatného štítku a/nebo na výrobním štítku tohoto zařízení tak, aby označení bylo trvalé, viditelné a nesmazatelné.  Označení bude provedeno dle harmonizované normy ČSN EN50419. Příklad onačení:  

Rozměry symbolu jsou definovány v ČSN EN 50419 (360800) Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ). 

 

Vzor grafického symbolu s rozměry dle vzoru č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. 

§ 19 Způsoby označování elektrozařízení

(1) Na elektrozařízeních uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 musí být vyznačena identifikace výrobce a symbol uvedení na trh. 

(2) Identifikace výrobce na elektrozařízení se provádí
a) vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,
b) uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis, nebo
c) evidenčním číslem výrobce v Seznamu výrobců. 

(3) Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí vyznačením
a) data výroby nebo uvedení na trh,
b) symbolu “8/05”, nebo
c) grafického symbolu podle vzoru č. 1 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. 

(4) Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. 

(5) Označení elektrozařízení podle odstavců 1 až 4 se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání. 

(6) Pokud označení podle odstavců 1 až 4 není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci.