Audity

V souladu se smluvním ujednáním mezi kolektivním systémem ASEKOL a registrovanými výrobci jsou prováděny kontrolní audity výrobců zapojených v kolektivním systému ASEKOL, jejichž cílem je ověření správnosti a úplnosti poskytovaných informací o množství elektrozařízení vykazovaných prostřednictvím výkazů a ověření plnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy, mezi které patří například informování spotřebitelů.

Za účelem realizace auditů využívá kolektivní systém ASEKOL služeb těchto auditorských společností:

  • Ernst & Young, s.r.o.
  • BDO Prima Audit, s.r.o.
  • VGD – AUDIT, s.r.o.

Auditorské společnosti jsou ze zákona i podle smlouvy uzavřené s kolektivním systémem ASEKOL vázány mlčenlivostí a naprosto důvěrným nakládáním s informacemi, které získají při ověřování. Auditoři poskytují kolektivnímu systému ASEKOL pouze souhrnnou zprávu o provedení kontroly zahrnující případné zjištěné rozdíly ve vykazovaném množství s vyčíslením finančních rozdílů a nedostatky vztahující se k ostatním povinnostem, například ve vztahu k informování spotřebitelů.