Audity

V souladu se smluvním ujednáním mezi kolektivním systémem ASEKOL a registrovanými výrobci jsou prováděny kontrolní audity výrobců zapojených v kolektivním systému ASEKOL, jejichž cílem je ověření správnosti a úplnosti poskytovaných informací o množství elektrozařízení vykazovaných prostřednictvím výkazů a ověření plnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy, mezi které patří například informování spotřebitelů.

§ 45 Povinnosti výrobců při kolektivním plnění

(1) Výrobce, který plní povinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivním systému, je povinen 

b) umožnit provozovateli kolektivního systému provedení ověření údajů podle § 53 odst. 2 písm. a), zejména tím, že mu za tím účelem poskytne nezbytnou součinnost, a 

 

§ 16 Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému ze strany jednotlivých výrobců

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen každoročně zajistit audit nejméně 15 % hmotnosti z celkového množství vybraných výrobků vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona. 

(2) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit audit nejméně jednou za 5 let u výrobců elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů nebo pneumatik, kteří uvedou na trh ročně více než 1 % vybraných výrobků z celkového množství, které vykázali provozovateli kolektivního systému všichni výrobci daného druhu vybraného výrobku za daný rok. 

(3) Provozovatel kolektivního systému nezajišťuje audit podle odstavců 1 a 2 ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013.