Legislativa

Solárním panelem se rozumí elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené k přímé výrobě elektřiny ze slunečního záření.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC (na úrovni EU)

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, známá jako direktiva WEEE) vstoupila v platnost 13. srpna 2012. Členské státy mají povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy do 14. února 2014. Jde o přepracované znění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Klíčová sdělení směrnice týkající se fotovoltaických panelů:

 • solární panely byly zahrnuty do 4. skupiny EEZ Spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
 • u zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ČR)

Tento zákon byl novelizován pomocí zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a představuje v Česku legislativní bázi pro recyklaci solárních panelů.

Klíčová sdělení zákona 185/2011 Sb. týkající se solárních panelů:

 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá výrobce . Recyklační poplatek proto bude u panelů, které budou uvedeny na trh po roce 2012, automaticky obsažen v ceně panelu.
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny.
 • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou ekologicky zlikvidovány.
 • Svou povinnost provozovatel solární elektrárny splní prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019.

Novela vyhlášky 352/2005 Sb. (zdroj: MŽP)

Novela vyhlášky 352/2005 Sb. je již aktuálně k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí. Stanovuje, jak bude v praxi vypadat vybírání recyklačních poplatků podle zákona č. 185/2001 Sb. Především zakotvila minimální výši poplatku za recyklaci solárních panelů na 8,50 Kč/kg a náležitosti, které budou muset splňovat zájemci o recyklaci fotovoltaických panelů.

Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Tento zákon novelizoval mj. i zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zavedl daňově uznatelnou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Klíčová sdělení zákona 221/2015 Sb. týkající se solárních panelů:

 • Provozovatel solární elektrárny, který je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinen platit provozovateli kolektivního systému příspěvky na předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, může tento příspěvek uplatnit jako daňově uznatelnou rezervu.
 • Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů se tvoří nezávisle na účetní rezervě a její tvorba není podmíněna jejím zaúčtováním.
 • Rezerva se vytváří postupně po dobu daňového odpisování, což zajišťuje průběžné a rovnoměrné uplatnění nákladů na platbu příspěvků ve věcné a časové souvislosti.
 • Celkovou výši rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvoří úhrnná částka příspěvků.
 • Do celkové výše rezervy se nezahrnují částky, o které byl snížen základ daně z příjmů.
 • Měsíční rezerva je rovna podílu celkové výše rezervy a počtu měsíců, které uplynou od prvního dne zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost úhrady první platby příspěvku, do ukončení doby odpisování hmotného majetku, jehož je solární panel součástí.
 • V situaci, kdy dojde k částečné likvidaci solárních panelů, je nutné aktualizovat výši rezervy. U daňové rezervy dojde ke zrušení části rezervy připadající na zlikvidované panely a současnému promítnutí nákladů na likvidaci do daňových nákladů.
 • Rezervu je možné vytvářet už ve zdaňovacím období započatém v roce 2015. Zároveň je možné do tvorby rezervy započaté v roce 2015 nebo v roce 2016 zahrnout alikvotní část rezervy, která připadá na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014 nebo 2015.
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů