Povinnosti prodejců

Posledním prodejcem rozumí zákon o odpadech (§ 38 odst. 4) právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která prodává elektrozařízení konečnému uživateli.

Poslední prodejce elektrozařízení má především tyto základní povinnosti:

1) v místě prodeje zpětně odebírat elektrozařízení „kus za kus“

(§ 37k odst. 4 zákona o odpadech), tedy zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tedy bez ohledu na značku prodávaného nebo zpětně odebíraného elektrozařízení).

Konečný uživatel při tomto typu zpětného odběru není poslednímu prodejci povinen prokazovat, zda elektrozařízení, které chce při nákupu nového elektrozařízení odevzdat v rámci zpětného odběru, koupil u tohoto posledního prodejce. Poslední prodejce tedy není oprávněn vyžadovat po konečném uživateli předložení účetního dokladu o nákupu odevzdávaného elektrozařízení. Zpětně odevzdané elektrozařízení určené k použití v domácnostech není odpadem. Z toho důvodu nemusí mít poslední prodejci souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

2) v místě prodeje zpětně odebírat elektro, jestliže prodejní plocha je alespoň 400 m2

umožnit konečným uživatelům po celou provozní dobu bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení.

u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží. 

3) informační povinnost

(§ 37k odst. 3 a § 38 odst. 4 a 5 zákona o odpadech), která spočívá zejména v povinnosti informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení.

V případě, že poslední prodejce informační povinnost nesplní, je povinen použité výrobky zpětně odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Poslední prodejce je při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru.

Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou poslední prodejce předává spotřebiteli podle § 38 odst. 5 zákona o odpadech, musí podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 237/2002 Sb. minimálně obsahovat:

  1. název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru
  2. druhy zpětně odebíraných výrobků
  3. provozní dobu zpětného odběru
  4. upozornění na bezplatnost zpětného odběru

Kromě toho by měl poslední prodejce dbát na to, aby jím prodávaná elektrozařízení pocházela pouze od výrobců elektrozařízení zapsaných do Seznamu výrobců elektrozařízení, který je veden Ministerstvem životního prostředí. Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházejících od výrobce, který je zapsán v Seznamu, nebo je místo něj v Seznamu zapsán jeho pověřený zástupce, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených v tomto dílu zákona.

Dotazník

Legislativa nám ukládá, že poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen zajistit, aby konečný uživatel měl možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení. V případě internetových prodejců je místem dodávky zpravidla adresa bydliště spotřebitele, na kterou je nově zakoupené elektrozařízení doručováno. Vzhledem k tomu, že se výše uvedená povinnost zpětného odběru dotýká řady společností zapojených do KS ASEKOL, rádi bychom vás v této souvislosti požádali o informace ve formě jednoduchého dotazníku, zda a jakým způsobem zajišťujete svoz vysloužilého elektrozařízení a mohli Vám pomoci s řešením svozů.

Otevřít dotazník

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů