Legislativa a značení baterií

Dne 21. 5. 2010 byla přijata Vyhláška 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, které Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31 pís. b-n zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to s datem účinnosti od 15. června 2010.

Všechny baterie nebo akumulátory musí být označeny grafickým symbolem „přeškrtnuté popelnice“, což je symbol označující výrobky podléhající zpětnému odběru.

Všechny baterie obsahující tyto kovy, musí být navíc označeny chemickým symbolem pro příslušný kov:

  • více než 0,0005% rtuti (Hg)
  • více než 0,002% kadmia (Cd)
  • více než 0,004% olova (Pb)

Připravili jsme pro Vás aktuální znění části zákona o odpadech týkající se baterií a akumulátorů.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů