Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 19943 („ASEKOL“), vztahující se k softwarové aplikaci pro mobilní zařízení s názvem Svoz elektra („Aplikace“).

 

Definice pojmů

Pro účely těchto VOP se definují především následující pojmy:

Odpadní elektrozařízení – elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, které se stalo odpadem, včetně všech jeho komponentů, konstrukčních a spotřebních dílů.

Konečný uživatel – osoba užívající elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, než se stalo odpadem a před jeho odevzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů („zákon o VUŽ“).

Mobilní zpětný odběr odpadních elektrozařízení od konečných uživatelů – odebírání odpadních elektrozařízení od konečných uživatelů v souladu s těmito VOP („mobilní zpětný odběr“).

Dopravce – osoba odebírající odpadní elektrozařízení od konečných uživatelů v rámci mobilního zpětného odběru v souladu s těmito VOP.

Registrace – proces vyplnění údajů nezbytně nutných pro naplnění účelu Aplikace a pro objednání mobilního zpětného odběru vlastním jménem a na vlastní účet konečného uživatele.

 

Úvodní ustanovení

ASEKOL zajišťuje pro výrobce elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery ASEKOL a účastníky kolektivního systému, společné plnění jejich povinností stanovených v části II. zákona o VUŽ, pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.

Koneční uživatelé smí předat odpadní elektrozařízení pouze na místo zpětného odběru, poslednímu prodejci nebo jiné osobě určené výrobcem elektrozařízení.

ASEKOL je vlastníkem a provozovatelem Aplikace sloužící k realizaci mobilního zpětného odběru, a to způsobem, že uživateli Aplikace je umožněno objednat odvoz odpadních elektrozařízení u konečných uživatelů, kdy tím dochází k plnění zákonných povinností konečných uživatelů i ASEKOL.

Mobilní zpětný odběr je teritoriálně omezený pouze na katastrální území ve správním obvodu obce, s níž má ASEKOL uzavřenou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí („území obce“).

Mobilní zpětný odběr je časově omezený pouze na dny a denní dobu předem určenou ze strany ASEKOL a uvedenou v Aplikaci pro konkrétní území obce.

Mobilní zpětný odběr bude umožněno objednat výlučně konečnému uživateli, který se v Aplikaci registroval k jejímu užívání.

 

Práva konečných uživatelů v souvislosti s mobilním zpětným odběrem

Konečný uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace:

  • zadat objednávku mobilního zpětného odběru;
  • označit místo realizace mobilního zpětného odběru v bezprostředním okolí svého obydlí („místo vyzvednutí“); a
  • zvolit si časové rozmezí realizace mobilního zpětného odběru z možností nabízených v Aplikaci.


Konečný uživatel bere na vědomí, že kromě nákladů na použití mobilního přístroje a připojení k internetu je užití Aplikace pro osobní (vnitřní) potřebu zákazníka poskytováno zdarma.

Povinnosti konečných uživatelů v souvislosti s mobilním zpětným odběrem

Konečný uživatel je:

  • povinen zadat do Aplikace všechny údaje pravdivě a v případě změny je aktualizovat;
  • oprávněn objednat mobilní zpětný odběr pouze pro odpadní elektrozařízení;
  • odpovědný za odpadní elektrozařízení až do okamžiku jeho předání Dopravci v souladu s těmito VOP;
  • povinen v případě nerealizace mobilního zpětného odběru z jakéhokoli důvodu vyzvednout si zpět odpadní elektrozařízení připravené k realizaci mobilního zpětného odběru a dále s ním naložit v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Služba je ze strany ASEKOL poskytována bezúplatně. tj. konečnému uživateli podle těchto VOP nevzniká žádná povinnost k finančnímu plnění ve prospěch ASEKOL. Tím není vyloučena odpovědnost konečného uživatele za škodu podle obecně závazných právních předpisů.

Konečný uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit újmu ASEKOL nebo jakékoli třetí osobě, způsobit částečnou či úplnou nefunkčnost Aplikace, a dále způsobem, který by porušoval právní řád České republiky nebo dobré mravy.

 

Objednání mobilního zpětného odběru

Konečný uživatel zadává objednávku mobilního zpětného odběru výlučně prostřednictvím Aplikace.

Parametry mobilního zpětného odběru se mohou na různých územích obce lišit, především co se týká četnosti, počtu dnů a časového rozsahu mobilního zpětného odběru.

Konečný uživatel je povinen zrušit objednávku mobilního zpětného odběru bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o tom, že v rámci mobilního zpětného odběru nebude mít k odevzdání žádné odpadní elektrozařízení nebo si svůj úmysl odevzdat odpadní elektrozařízení v rámci mobilního zpětného odběru rozmyslel.

 

Práva a povinnosti ASEKOL v souvislosti s mobilním zpětným odběrem

ASEKOL přebírá odpovědnost za odpadní elektrozařízení jeho předáním Dopravci v souladu s těmito VOP a je povinen s ním nadále nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především zákonem o VUŽ.

ASEKOL je oprávněn jednostranně, kdykoli a bez náhrady zrušit mobilní zpětný odběr objednaný konečným uživatelem.

ASEKOL není povinen převzít odpadní elektrozařízení mimo území obce, místo vyzvednutí nebo časový rámec mobilního zpětného odběru.

 

Další ujednání

Konečný uživatel bere na vědomí, že v případě neposkytnutí veškerých údajů požadovaných v Aplikaci, resp. nedokončení registrace, není možné dokončit objednávku mobilního zpětného odběru, ani jej následně realizovat.

Konečný uživatel bere na vědomí, že Aplikace je duševním vlastnictvím ASEKOL a je oprávněn ji užívat výlučně k účelům uvedených v těchto VOP.

ASEKOL je oprávněn prostřednictvím Aplikace provádět informování konečného uživatele a osvětovou činnost podle zákona o VUŽ.

ASEKOL není povinen zajistit nepřetržitou dostupnost Aplikace.

ASEKOL je oprávněn kdykoli a jakkoli změnit či upravit Aplikaci, přerušit nebo ukončit její dostupnost či funkčnost, bez ohledu na to, zda došlo k předchozímu oznámení konečnému uživateli.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu se zásadami zpracování osobních údajů mobilní aplikace použitelnými pro osobní údaje zpracovávané při používání Aplikace konečnými uživateli a jejím provozem ze strany ASEKOL. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu a jsou zveřejněny způsobem obdobným jako tyto VOP.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP se použijí pro vztah mezi ASEKOL a konečným uživatelem, který si do svého mobilního zařízení stáhne Aplikaci z AppStore nebo Google Play a zaregistruje se v Aplikaci. Registrací v Aplikaci konečný uživatel souhlasí s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

Práva a povinnosti neupravená těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

Těmito VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů konečnému uživateli ani ASEKOL.

VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. ASEKOL je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit s účinností 30 dnů ode dne oznámení změny. VOP jsou k dispozici v sídle ASEKOL a na webových stránkách ASEKOL na adrese www.asekol.cz.

 

Datum zveřejnění VOP: 28.3.2023

ASEKOL a.s.