LCA studie 2011

LCA studie vyřazeného drobného elektrozařízení

Cílem studie bylo popsat objektivním, transparentním a mezinárodně uznávaným postupem environmentální dopady spojené se zpětným odběrem, přepravou a zpracováním drobného elektrozařízení ve členění: drobné elektro, notebook, tiskárna, mobil, a to do fáze náhrady primární suroviny nebo paliv. V rámci inventarizační analýzy bylo jako funkční jednotka (základ, ke kterému jsou vztahovány vstupy a výstupy) stanoveno nakládání s 1 kg zpětně odebraného drobného elektrozařízení (popř. 100 ks mobilních telefonů, 1 ks notebooku a 1 ks tiskárny), přičemž výchozím podkladem k dalším výpočtům byla použita podrobná materiálová bilance reprezentativních zástupců vytipovaných elektrospotřebičů.

V rámci inventarizační analýzy zpětně odebraného elektrozařízení byly popsány a vyčísleny pozitivní i negativní vstupy do životního prostředí i výstupy z něj, a to u všech vytyčených procesů společnosti (sběr, přeprava a zpracování elektroodpadu). Stejně jako v předchozí studii došlo k určení přepravních vzdáleností ze sběrných míst ke zpracovatelům a vyčíslení vlivu dopravy na životní prostředí. Následně došlo k popsání zpracovatelských zařízení a pomocí měrných spotřeb byly kalkulovány celkové nároky na vstupy (elektrická energie, voda, náhradní díly atp.), vztažené na funkční jednotku. Tento postup byl aplikován i na následné zpracování jednotlivých frakcí, vznikajících při samotné demontáži. Proces zpracování byl sledován až do fáze finální recyklace nebo odstranění.

Údaje o odebraném množství (ks, tuny) elektrozařízení byly získány ve všech sběrných kanálech - sběrných dvorech, sběrných místech ve firmách a institucích, prodejnách a opravnách, sběrných místech ve školách.

Studie LCA jednoznačně potvrdila environmentální výhodnost posuzovaného systému nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními. Úspory úzce souvisí především s materiálovým využitím frakcí bohatých na drahé kovy (Ag, Au a Pd). Kladnou bilanci představuje i recyklace mědi, železa, hliníku a mosazi. Spalování plastů, které jsou součástí frakcí bohatých na drahé kovy, přispívá ke snížení množství paliv potřebných k tavení kovů. Základní údaje vyčíslených úspor jsou uvedeny v tabulce níže.  

Přínosy pro životní prostředí při zpětném odběru vybraných elektrozařízení

Kategorie Celkem Notebook Tiskárna Mobil Drobné EEZ
Úspora energie (MWh) 93 896 0,103 0,037 0,475 0,024
Úspora pitné vody (l) 358 547 200 392 186 2 340 92,6
Úspora ropy (l) 6 670 682 6,809 1,912 29,264 1,723
Snížení produkce odpadů (kg) 74 342 400 91,5 36 563 19,2
Snížení emisí skleníkových plynů (kg CO2) 17 269 120 25,5 2,13 122 4,46

Cílem studie bylo popsat objektivním, transparentním a mezinárodně uznávaným postupem environmentální dopady spojené se zpětným odběrem, přepravou a zpracováním drobného elektrozařízení ve členění: drobné elektro, notebook, tiskárna, mobil, a to do fáze náhrady primární suroviny nebo paliv. V rámci inventarizační analýzy bylo jako funkční jednotka (základ, ke kterému jsou vztahovány vstupy a výstupy) stanoveno nakládání s 1 kg zpětně odebraného drobného elektrozařízení (popř. 100 ks mobilních telefonů, 1 ks notebooku a 1 ks tiskárny), přičemž výchozím podkladem k dalším výpočtům byla použita podrobná materiálová bilance reprezentativních zástupců vytipovaných elektrospotřebičů.
V rámci inventarizační analýzy zpětně odebraného elektrozařízení byly popsány a vyčísleny pozitivní i negativní vstupy do životního prostředí i výstupy z něj, a to u všech vytyčených procesů společnosti (sběr, přeprava a zpracování elektroodpadu). Stejně jako v předchozí studii došlo k určení přepravních vzdáleností ze sběrných míst ke zpracovatelům a vyčíslení vlivu dopravy na životní prostředí. Následně došlo k popsání zpracovatelských zařízení a pomocí měrných spotřeb byly kalkulovány celkové nároky na vstupy (elektrická energie, voda, náhradní díly atp.), vztažené na funkční jednotku. Tento postup byl aplikován i na následné zpracování jednotlivých frakcí, vznikajících při samotné demontáži. Proces zpracování byl sledován až do fáze finální recyklace nebo odstranění.

Údaje o odebraném množství (ks, tuny) elektrozařízení byly získány ve všech sběrných kanálech - sběrných dvorech, sběrných místech ve firmách a institucích, prodejnách a opravnách, sběrných místech ve školách.

Studie LCA jednoznačně potvrdila environmentální výhodnost posuzovaného systému nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními. Úspory úzce souvisí především s materiálovým využitím frakcí bohatých na drahé kovy (Ag, Au a Pd). Kladnou bilanci představuje i recyklace mědi, železa, hliníku a mosazi. Spalování plastů, které jsou součástí frakcí bohatých na drahé kovy, přispívá ke snížení množství paliv potřebných k tavení kovů. Základní údaje vyčíslených úspor jsou uvedeny v tabulce níže.  

Přínosy pro životní prostředí při zpětném odběru vybraných elektrozařízení

Stejně jako v případě LCA studie vyřazených televizorů a PC monitorů se ASEKOL rozhodl využít výsledků LCA studie pro systém environmentálního vyúčtování klientů a sběrných míst ASEKOLu. Každý partner tak pravidelně dostává k dispozici individuální vyúčtování vlastního přínosu pro životní prostředí, vypočítané na základě výsledků uvedené analýzy.

Díky zpětnému odběru 100 ks mobilních telefonů např. dojde k:

  • k úspoře elektrické energie, ve výši 0,475 MWh. Stejné množství energie spotřebuje např. 60 W žárovka svítící nepřetržitě 11 měsíců nebo je vytvořena manuální prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě 20 měsíců 8 denně
  • k úspoře energetických surovin: např. se nemusí vytěžit 29,26 litrů ropy. Stejně množství ropy se například spotřebuje k ujetí 222 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou
  • k úspoře primárních surovin; nevytěží se například 2,4 kg bauxitu (hornina sloužící jako surovina pro výrobu hliníku) nebo 3,7 kg vápence
  • k úspoře 2300 l pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství je například spotřebováno při 31 sprchováních
  • ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg CO2 ekv. Stejné množství CO2 vyprodukuje osobní automobil, který ujede dvakrát vzdálenost mezi Prahou a Ostravou, nebo vlak, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Paříží 117 krát
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů