LCA studie 2009

LCA studie vyřazených televizorů a PC monitorů

V rámci inventarizační analýzy zpětně odebraných televizorů a monitorů byly popsány a přesně vyčísleny všechny pozitivní i negativní vstupy do životního prostředí a výstupy z něj v rámci sběru, přepravy a zpracování elektroodpadu. Byly určeny dopravní vzdálenosti ze všech sběrných míst ke všem zpracovatelským zařízením a vyčísleny vlivy dopravy na životní prostředí. Dále bylo popsáno technologické vybavení jednotlivých zpracovatelských zařízení a pomocí měrných spotřeb kalkulovány celkové nároky na vstupy (elektřina, zemní plyn, voda, chemikálie, náhradní díly, nafta) na zvolenou funkční jednotku, tj. na jeden průměrný televizor a na jeden průměrný monitor.

Stejný postup byl zachován i u následného zpracování jednotlivých frakcí, které vznikají při demontáži televizí a monitorů. Zpracování každé jednotlivé komponenty a frakce bylo zdokumentováno až do okamžiku její finální recyklace do nového produktu nebo k jejímu konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny vlivy na životní prostředí (např. ve formě náhrady primárních surovin nebo paliv).

ASEKOL se rozhodl využít výsledků LCA studie pro systém environmentálního účetnictví. Každý klient kolektivního systému, který uvádí na trh televize nebo počítačové monitory, a každé sběrné místo zapojené do kolektivního systému ASEKOL pravidelně dostává společně s výroční zprávou individuální vyúčtování svého přínosu pro životní prostředí, který je vypočítán na základě výše uvedené analýzy.

Výsledky LCA analýzy jednoznačně potvrdily, že činnost kolektivního systému ASEKOL představuje jednoznačný přínos pro životní prostředí.

Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:

  • k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru) nebo je vytvořena manuální prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě půl roku 8 hodin denně;
  • k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 2,89 litrů ropy (3,05 litru u monitoru) a 4,38 kg uhlí (2,86 kg u monitoru). Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 22 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru). Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě;
  • k úspoře primárních surovin, nevytěží se celkem 9,73 kilogramu primárních surovin (1,39 kg u monitoru), nejvíce písku, vápence a železa;
  • k úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při deseti sprchováních;
  • ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kilogramů u monitorů). Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností u monitorů);
  • ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kg CO2 ekv. (32,3 kilogramu u monitorů). Stejné množství CO2 vyprodukuje osobní automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Pokud stejné hodnoty aplikujeme na celkové sebrané množství monitorů a televizí v roce, dojdeme k těmto údajům znázorněným v tabulce.

  TV Monitory Celkem
počet sebraných kusů za rok 2010 403 217 226 810 630 027
Úspora elektrická energie (MWh) 65 478 28 360 93 839
Úspora ropy (l) 1 165 297 691 771 1 857 068
Úspora primárních surovin (t) 3 923 315 4 239
Úspora vody (m3) 300 397 171 695 472 092
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 58 466 36 970 95 436
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv) 17 742 7 326 25 068

Energetické a materiálové využití zpětně odebraných televizorů znamená výraznou úsporu energie. Největší úsporu energie představuje recyklace skla a materiálové využití součástí bohatých na měď a vzácné kovy (Ag, Au, Pt a Pd), jako jsou například kabely a desky plošných spojů. Úsporu představuje i recyklace železa, hliníku a plastů a energetické využití plastů a dřeva.

Sběr, doprava a demontáž vyřazených televizorů spotřebu energie zvyšují. Tato spotřeba je však v porovnání s úsporou energie poměrně nízká, nepřesahuje 10 % celkové energie.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů