Certifikace

Integrovaný systém řízení

Ve společnosti ASEKOL a.s. máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení, který propojuje požadavky jednotlivých norem:

  • ISO 9001 Systém managementu kvality
  • ISO 14001 Systém environmentálního managementu
  • OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací

Systém managementu kvality nám pomáhá naplňovat požadavky a očekávání klientů. Důsledné dodržování nastavených pravidel a postupů, stanovení odpovědných osob za jednotlivé prováděné činnosti, pravidelná školení zaměstnanců a dodavatelů, zjišťování zpětné vazby od klientů, rychlá reakce na jejich podněty a požadavky, to vše přispívá k neustálému zvyšování kvality námi dodávaných služeb.

V rámci systému environmentálního managementu se zabýváme dopady našeho podnikání na životní prostředí. Třídíme odpad, vyvíjíme aktivity k neustálému snižování spotřeby elektrické či tepelné energie. Důsledně dodržujeme veškeré zákonné požadavky. K odpovědnému chování ve vztahu k životnímu prostředí vedeme nejen naše zaměstnance, ale i dodavatele.  

Díky systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytváříme příjemné a hlavně bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Účinnou prevencí se snažíme předcházet vzniku pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Systém managementu bezpečnosti informací nám napomáhá chránit soukromí našich zaměstnanců stejně jako informace našich klientů nebo dodavatelů. V pravidelných intervalech provádíme analýzu rizik, abychom zjistili, jaké informace musíme chránit a proti jakým hrozbám. Zjištěná slabá místa pokrýváme technickými či procedurálními opatřeními tak, aby správné a aktuální informace byly dostupné pouze pověřeným osobám vždy, když je potřebují.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů