Mladí vědci bádají, jak recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje nerostných surovin

26. 9. 2017

Nový environmentálně laděný vzdělávací program Recyklace očima mladého vědce zavítá v průběhu září a října do tří škol v Ústeckém kraji.

Konkrétně do Velkého Března, Ústí nad Labem-Nestěmic a Třebenic. Program, který vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu. K důležitosti ochrany přírody však přistupuje mnohem hlouběji. Ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být následky nevhodného lidského chování. S Mladým vědcem zapomeňte jen na nudnou na teorii, výuka je vedena badatelsky a v přírodě, součástí jsou hravé pokusy a hlavně podpora kritického myšlení.

Mladý vědec už byl v ZŠ Velké Březno, další školy budou následovat

Prvním místem v Ústeckém kraji, kde se mohly děti seznámit s programem Mladý vědec, byla Základní škola Velké Březno. Jednodenní výukový program zde proběhl ve čtvrtek 21. září. Žáci si užili badatelsky orientovanou výuku, zábavné pokusy, pozorovali přírodu v terénu i v učebně, osvěžili si mezipředmětové vazby. Měřili a zkoušeli měnit Ph vody. Vyzkoušeli si, jak funguje čistírna odpadních vod, nebo jak se likviduje ropná havárie.

„Informace a zkušenosti, které děti získají prostřednictvím zážitků, si snadněji zapamatují. To je hlavní přínos lektorských programů. Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se účastníme již od roku 2011. Kromě plnění tematických úkolů, které zapojujeme do výuky, mají naši žáci možnost také zažívat třídění starých baterií a spotřebičů v praxi, což je velmi důležité“, upřesnila Lenka Šidáková, koordinátor EVVO Základní školy Velké Březno. Ředitel školy Jan Darsa, který se aktivně zapojil do dnešního programu Mladého vědce, k tomu dodává: „Sběru baterií a spotřebičů se věnujeme dlouhodobě. Zrovna včera na škole probíhala akce James Bat agent 008 a za jeden den jsme pro recyklaci vybrali neskutečných 452 kg použitých baterií.“

Již v pátek 22. září, zavítá program Mladý vědec do ZŠ Anežky České 702/17, Neštěmice. Koncem října, konkrétně 30. října, pak ještě do Základní školy a mateřské školy Třebenice.

Po celé České republice se v průběhu podzimu uskutečňují desítky výukových programů Mladý vědec. „S výjezdním programem Mladý vědec navštívíme všechny kraje České republiky. Stavíme na zkušených lektorech, kteří vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu, a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o. p. s.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům: recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy (náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

 

Program za odměnu pro nejaktivnější školy

V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji. Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace očima mladého vědce jsou financovány z dotace Státního fondu životního prostředí ČR.  Zbývající náklady mají školy možnost uhradit body ze svého konta v Recyklohraní. „Vážíme aktivních pedagogů, kteří své žáky vedou dlouhodobě k citlivosti a péči o životní prostředí. Díky nim vyrůstá nová generace, pro kterou bude třídění a recyklace samozřejmostí a přirozenou součástí životního stylu. A právě tyto pedagogy chceme prostřednictvím nového programu Mladý vědec ve výuce podpořit,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do června 2017 se do programu zdarma registrovalo 3 500 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani .

Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.