Kolektivní systém ASEKOL splnil i v roce 2022 celkovou kvótu sběru včetně jednotlivých dílčích kvót!

2. 2. 2023

Společnosti ASEKOL se úspěšně daří dlouhodobě plnit všechny zákonné povinnosti svých klientů a každým rokem tak upevňovat pozici lídra trhu mezi kolektivními systémy. ASEKOL splnil i v roce 2022 celkovou kvótu sběru elektroodpadu včetně jednotlivých dílčích kvót dle platné legislativy.

Celkově za rok 2022 dosáhl rekordního sběru elektroodpadu ve výši 55,5 tisíc tun, což představuje 66,7% plnění kvóty. Takové množství představuje dle LCA analýzy environmentálního vyúčtování úsporu pro životní prostředí odpovídající ekvivalentu téměř 200 tis. tun CO2! V případě přepočtu na MWh se jedná o úsporu 267 tis. MWh, to odpovídá roční spotřebě elektrické energie pro cca 90 000 domácností!

V roce 2022 došlo mimo jiné i k úpravě legislativy a nově byly stanoveny kvóty i jednotlivých skupin. Konkrétně se jednalo o skupinu 1 – zařízení pro tepelnou výměnu, skupinu 2 – TV a monitory a skupinu 3 – světelné zdroje. Tato změna představovala pro všechny kolektivní systémy novou výzvu, kterou se společnosti ASEKOL podařilo nejen úspěšně zvládnout, ale dokonce i překonat. Co s týče dílčích kategorií, bylo dosaženo následujících výsledků v plnění kvóty (cíl je stanoven na 65 %):

-skupina 1 – 69,6%

-skupina 2 – 72,2 %

-skupina 3 – 65,2 %.

Přísné cíle a postupné změny lze splnit pouze díky široce zasmluvněné a stabilní sběrné síti, která se každým rokem rozrůstá. Jedná se o sběrné dvory, červené kontejnery, místa zpětného odběru u výrobců a prodejců, sběrné nádoby ve firmách a institucích či mobilní svozy. ASEKOL provozuje kolektivní systémy ve 3 státech, přičemž pouze v ČR má více než 17,5 tisíc míst zpětného odběru, kde můžou občané odevzdat vysloužilé elektrozařízení. Ke sběru drobného elektra jsou určeny již zmíněné pouliční červené kontejnery, které jsou k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnů – více informací lze najít na www.cervenekontejnery.cz.

Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce se všemi partnery, díky kterým se nám daří dlouhodobě dosahovat těchto vynikajících výsledků. Děkujeme rovněž všem, kteří vzorně elektroodpad třídí nebo přispívají k šíření osvěty a společně se tak podílí na cirkulární ekonomice.