Zpětný odběr

Výrobci uvádějící na trh v ČR přenosné baterie nebo akumulátory jsou povinni zajistit jejich zpětný odběr již od roku 2002. Prakticky to znamená zajistit sběr a recyklaci těchto baterií po organizační, finanční a informační stránce. Tuto povinnost můžete kromě jiného splnit prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL.

Zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů zahrnuje zejména tyto povinnosti:

  • povinnost posledního prodejce odebírat přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě, kde jsou baterie příslušného výrobce prodávány
  • informovat konečné uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru, o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví, jakož i o významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr
  • podat návrh na zápis do Seznamu výrobců do 60 dnů ode dne prvního uvedení baterií nebo akumulátorů na trh
  • podávat MŽP roční zprávu o plnění povinností
  • zajistit minimální úroveň zpětného odběru ve výši 25% v roce 2012 a 45 % do 26. září 2016
  • zajistit minimální účinnosti procesů materiálového využití od roku 2011
  • před uvedením baterií na trh poskytnout předepsané finanční záruky
  • vytvořit místa zpětného odběru ve všech obcích nad 1.500 obyvatel
  • zajistit na vlastní náklady zpětný odběr baterií od všech prodejců, kteří prodávají baterie příslušného výrobce a kteří o to požádají
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz