Povinnosti vyrobců

Každý výrobce, který uvádí v ČR na trh přenosné baterie nebo akumulátory, je povinen:

  • zajistit jejich řádné označení grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru,
  • opatřit viditelně, čitelně a nesmazatelně údaji o jejich kapacitě,
  • dodržovat zákaz uvádět na trh nebo do oběhu baterie a akumulátory s obsahem rtuti či kadmia převyšujícím stanovený limit (max. 0,0005 % hmotnostních rtuti a 0,002 % hmotnostních kadmia v případě přenosných baterií a akumulátorů);
  • zajistit zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů.

Za výrobce je považována podle zákona o odpadech právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvede poprvé na trh v baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených.

Dne 1. 12. 2009 byla podepsána, v souladu s § 31l, odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, smlouva o spolupráci mezi kolektivními systémy ASEKOL a ECOBAT. Na základě této smlouvy mohou výrobci plnit své zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru společně pro elektrozařízení i přenosné baterie ve spolupráci s kolektivním  systémem ASEKOL.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz